ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ

More: ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ , ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೊರಬಂದು , ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳು