ಎಡಿಎಚ್ಡಿ

More: ವಯಸ್ಕರ ADD / ADHD , ಚಿಕಿತ್ಸೆ , ADHD / ADHD ನೊಂದಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ , ಶಾಲೆ , ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ , ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು , ರೋಗನಿರ್ಣಯ