ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು

More: ಉನ್ಮಾದ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಮೇನಿಯಾ , ಖಿನ್ನತೆ